Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov – www.bontec.sk Stav k 30.06.2022 l. Prevádzkovateľ osobných údajov Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je: Obchodné meno:        BONTEC, s.r.o. Sídlo:                           Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov IČO:                             48 279 447 DIČ:                             2120116911 IČ DPH:                        SK2120116911 Zastúpená:                  Mgr. Marek Smoleň, Viliam Smoleň, Peter Javorský – konatelia Zapísaná:                     v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo: 31860/P Email: obchod@bontec.sk Webová stránka: www.bontec.sk Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je: Mgr. Marek Smoleň Dujava 1760/10 085 01 Bardejov Emai: bontec@bontec.sk   ll. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje našich užívateľov našej webovej stránky spracúvame v zásade iba v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie našich služieb a zabezpečenie jej správneho fungovania. Spracúvanie osobných údajov našich užívateľov prebieha v súlade s Nariadením na základe niektorého zo stanovených právnych základov pre spracúvanie osobných údajov.

 1. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ potrebujeme pre spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Pri spracúvaní osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba údajov stranou, slúži článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ako právny základ. To platí aj pre operácie spracúvania, ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu predzmluvných opatrení.   Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov vyžadované pre plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, slúži článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia ako právny základ.   V prípade, že životné záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracúvanie osobných údajov, slúži článok 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia ako právny základ. Pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a pokiaľ záujem, základné práva a slobody užívateľa ako dotknutej osoby neprevažujú oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, slúži článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia ako právny základ pre spracovanie. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, ktoré sa považujú za osobitnú kategóriu osobných údaje podľa Nariadenia.

 1. Vymazanie osobných údajov a doba ich uloženia

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané akonáhle zanikol účel ich uloženia. Osobné údaje však budú ďalej uložené, pokiaľ to stanovuje právna norma Európskej únie alebo vnútroštátny predpisy EÚ, zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktorým prevádzkovateľ podlieha. K vymazaniu osobných údajov prichádza aj v prípade, že doba platnosti stanovená v právnych predpisoch uplynie, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovanie osobných údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. V prípade naplnenia účelu, na ktorý boli Vaše osobné údaje spracované, zániku právneho základu pre spracovanie osobných údajov, alebo odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov dochádza k výmazu Vašich osobných údajov.

 1. Dotknuté osoby

Dotknutými osobami môžu byť: zákazníci, záujemcovia o produkty a služby prevádzkovateľa, návštevníci webovej stránky a e-shopu. lll. Uzavretie zmluvy v kamennej prevádzke alebo e-shope účel spracúvania: Uzavretie kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s dotknutou osobou za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby vrátane s tým súvisiacej komunikácie zmluvných strán ako aj vybavenie prípadnej reklamácie dotknutej osoby. spracúvané osobné údaje: Meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). dotknuté osoby: zákazníci. popis spracúvania: Spracúvanie osobných údajov slúži na realizáciu práv a povinností z uzavretej zmluvy, resp. pri realizácii úkonov vedúcich k uzavretiu zmluvy. Vaše osobné údaje používame na prijatie a realizáciu objednávky, dodanie tovarov a služieb, realizáciu platieb a pri komunikácii s Vami ohľadom objednávok produktov a služieb, prípadne na vybavenie reklamácie. Predpokladom uzatvorenia zmluvy je poskytnutie osobných údajov. Bez týchto osobných údajov nie je možné uzatvoriť platnú zmluvu v súlade s platnou legislatívou a v dohodnutom rozsahu splniť zmluvné povinnosti. doba uloženia: Vaše osobné údaje uchovávame počas celej doby trvania kúpnej zmluvy a následne počas zákonom stanovenej premlčacej doby pre uplatnenie práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, príp. uplatnenia oprávnených záujmov našej spoločnosti, ako aj počas zákonnej archivačnej doby a doby stanovenej právnymi predpismi pre plnenie ďalších zákonných povinností najmä voči verejnoprávnym úradom a orgánom. lV. Návšteva webových stránok účel spracúvania: Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné pre umožnenie doručenia webovej stránky do počítača užívateľa (spojenie internetových služieb prevádzkovateľa s počítačom užívateľa). Za týmto účelom musí byť IP adresa užívateľa uchovávaná počas celej doby trvania relácie. spracúvané osobné údaje: Informácie o type internetového prehliadača a použitej verzii, operačný systém užívateľa našej webovej stránky, Informácie o poskytovateľovi internetových služieb užívateľa, IP adresa užívateľa, dátum a čas prístupu, webové stránky, z ktorých systém užívateľa pristupuje na naše webové stránky a webové stránky sprístupnené systémom užívateľa prostredníctvom našich webových stránok. právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). dotknuté osoby: Užívatelia našej webovej stránky. popis spracúvania: Pri každom zobrazení našej webovej stránky eviduje náš systém automaticky údaje a informácie počítačového systému počítača, na ktorom bola naša webová stránka vyvolaná. Úložisko v súboroch protokolu sa vykonáva pre zabezpečenie funkčnosti webových stránok. Dáta sú naviac využívané pre optimalizáciu webových stránok a pre zabezpečenie našich systémov informačných technológií. Údaje sú tiež uložené v logovacích súboroch nášho systému. Uloženie týchto údajov spolu s ďalšími osobnými údajmi užívateľa sa neuskutočňuje. V tejto súvislosti sa nevykonáva hodnotenie údajov pre marketingové účely. doba uloženia: Dáta budú prevedené na agregovanú formu užívateľských tokov, ktoré neumožnia sledovateľnosť jednotlivcov. Nespracované dáta budú okamžite zmazané. Zhromaždené štatistické dáta budú použité pre účely analýzy. Ukladanie dát nad tento rámec je možné. V tom prípade budú IP adresy užívateľov vymazané alebo abstrahované tak, aby nebolo možné priradenie klienta. V. Personalizovaný obsah pre užívateľa e-shopu účel spracúvania: Vykonanie personalizovaných reklamných opatrení a zobrazenie personalizovaných obsahov v e-shope, ktoré sú pre užívateľa užitočnejšie a zaujímavejšie v zmysle marketingového oznámenia než hromadne obdržanej reklamy. Takto získané údaje nie sú používané pre iné účely, nie sú odovzdané tretím osobám, ani odovzdané ďalej. spracúvané osobné údaje: Informácie o navštívených webových stránkach, dĺžka pobytu užívateľa na jednotlivých webových stránkach, užívateľom zadané referencie, kontaktné údaje užívateľa-zákazníka, súbory cookies užívateľa webovej stránky, dátum a čas prístupu, webové stránky, z ktorých systém užívateľa prichádza na naše webové stránky, informácie o osobných preferenciách a informácie o odberaní newsletteru. právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). dotknuté osoby: Užívatelia e-shopu, zákazníci a odoberatelia newsletterov. popis spracúvania: Pokiaľ navštívite náš internetový obchod, bude táto aktivita automaticky rozpoznaná v našom používanom servise pre meranie a re-targeting. Pokiaľ je nám užívateľ známy ako zákazník a možno ho identifikovať napríklad cez browser-cookies, ukladáme takto získané dáta o záujme o určitú skupinu tovaru a výrobky v už existujúcom užívateľskom profile, ktorý sa vzťahuje na danú osobu. Používame tieto čiastočne anonymné a na osobu vzťahujúce sa informácie u znova rozpoznaných existujúcich zákazníkov a odoberateľov newsletterov (v prípade, že odberateľ ako dotknutá osoba udelil na tento účel svoj súhlas)  nielen k zlepšovaniu našich služieb a nášho sortimentu, ale aj pre poskytovanie cielených obsahov, ako sú reklamné opatrenia, ktoré sú prispôsobené záujmom a potrebám jednotlivých užívateľov. Z toho dôvodu sú zhromažďované menované dáta užívateľského správania a ich preferencie a ukladané vo forme užívateľského profilu a odovzdané poskytovateľom služieb k realizácii reklamných opatrení. doba uloženia: Dáta budú vymazané, akonáhle nie sú potrebné pre dosiahnutie účelu, ktorý viedol k ich získaniu. V prípade získania dát pre rozpoznanie aktuálnych záujmov zákazníka ide o prípad, kedy je pravdepodobne uzavretý kúpny proces a zákazník už nemá záujem o tento druh produktu. VI. Newsletter V prípade, ak si kompletné marketingové informácie o tovaroch a službách, novinkách, aktuálnych zľavách spoločnosti želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e- mail), môžete spoločnosti dobrovoľný súhlas vyjadriť týmito spôsobmi:

 1. a) registráciou do internetového registračného formulára, kde v spodnej časti registrácie môžete zaškrtnúť voľbu „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
 2. b) pri prvom nákupe tovaru a služieb v nákupnom košíku v časti za obchodnými podmienkami a to zaškrtnutím voľby „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
 3. c) vložením e-mailovej adresy v panely internetového obchodu s názvom „Novinky e- mailom“.

  Výberom jedného z uvedených spôsobov poskytnete spoločnosti dobrovoľný súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informáciách na Vami poskytnutú e-mailovú adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy (ďalej aj „dotknutá osoba“), a že ste oprávnený na udelenie takéhoto súhlasu (fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku alebo ak máte menej, ako 16 rokov, disponujete súhlasom zákonného zástupcu). Rozsah osobných údajov, ktoré bude spoločnosť spracúvať: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a telefónne číslo, dátum a čas udelenia súhlasu Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolať súhlas môže dotknutá osoba týmito spôsobmi:

 1. a) prostredníctvom časti „Ochrana osobných údajov“ vyplnením elektronickej žiadosti o prístup k Vaším osobným údajom,
 2. b) zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo „nezasielať“ na e- mailovú adresu spoločnosti,
 3. c) vložením e-mailovej adresy do panela internetového obchodu s názvom „Novinky e- mailom“, kde systém zistí, že Vaša e-mailová adresa existuje a ponúkne Vám možnosť odhlásenia.

  Kópia tohto súhlasu bude dotknutej osobe zaslaná v elektronickej pošte a zároveň bude uložená v databáze spoločnosti. Spoločnosť Vám vopred ďakuje za prípadný záujem o zasielanie informácii o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informáciách.   Doba spracúvania osobných údajov: počas trvania odberu noviniek až do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby účel spracúvania: Marketing a propagácia tovarov a služieb. spracúvané osobné údaje: E-mailová adresa dotknutej osoby. právny základ: Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). dotknuté osoby: Osoby, ktoré sa prihlásili na odber newslettra. popis spracúvania: Na našich webových stránkach je možné prihlásiť sa k odberu newslettera zadarmo. Pri registrácii do newslettera nám budú odovzdané dáta zo vstupnej masky. To sa týka iba vašej e-mailovej adresy. Pre spracúvanie údajov je Váš súhlas získaný počas procesu registrácie s odkazom na ochranu osobných údajov. V súvislosti so spracúvaním údajov pre zasielanie informačných newsletterov nedochádza k prenosu údajov tretej strane. Údaje budú použité výhradne pre zasielanie newslettera. doba uloženia: Dáta budú vymazané, akonáhle pominie dôvod ich získania. E-mailová adresa užívateľa bude uložená, pokiaľ bude aktivované odoberanie newslettera.   VII. Registrácia a vedenie zákazníckeho účtu a/alebo programu vernostnej karty   účel spracúvania: Vyhodnocovanie nákupného správania zákazníka, poskytovanie cielených adresných ponúk tovaru a služieb a s tým súvisiacich marketingových aktivít a služieb a zasielanie obchodných oznámení. spracúvané osobné údaje: Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa dotknutej osoby. právny základ: Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) alternatívne ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k vykonaniu predzmluvných opatrení, je ďalším právnym základom pre spracovanie údajov plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). dotknuté osoby: Zákazníci a záujemcovia, ktorí požiadali o zriadenie zákazníckeho účtu. popis spracúvania: Registráciou zákazníckeho účtu a vlastníctvom zákazníckej karty obdržia užívatelia špeciálne služby a ponuky v pobočkách a v internetovom obchode. Údaje sa zadávajú buď do predtlačeného registračného formulára, ktorého sken sa uchováva v našich systémoch alebo do vstupnej masky na webovej stránke, prenášajú sa k nám a ukladajú sa u nás. Nedochádza k odovzdaniu osobných údajov tretej strane. doba uloženia: Údaje budú vymazané, akonáhle pominie dôvod ich získania. To je v prípade údajov zhromaždených počas registrácie, kedy je registrácia na našich webových stránkach zrušená alebo zmenená. VIII. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt účel spracúvania: Komunikácia so záujemcami o ponúkaný tovar a služby, a zákazníkmi, predzmluvné vzťahy. spracúvané osobné údaje: Meno a priezvisko, správa/komentár, e-mailová adresa, fakultatívne telefónne číslo, fakultatívne dodacia a fakturačná adresa,  fakultatívne číslo objednávky dotknutej osoby, IP adresa užívateľa webovej stránky a dátum a čas registrácie. právny základ: Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je súhlas užívateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Právnym základom pre spracovanie údajov prenášaných odosielaním e-mailu je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Pokiaľ má e-mailový kontakt za cieľ uzavrieť zmluvu, je ďalším právnym základom pre spracovanie článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. dotknuté osoby: Osoby, ktoré požiadali o zriadenie zákazníckeho účtu alebo využívajúce e-mailovú komunikáciu. popis spracúvania: Na našich webových stránkach je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý je možné použiť pre elektronický kontakt. Pokiaľ užívateľ túto možnosť využije, sú údaje zadané do vstupnej masky odovzdané a uložené. V tejto súvislosti nie sú dáta poskytované tretím osobám. Dáta slúžia výhradne na spracovanie konverzácie. doba uloženia: Údaje budú vymazané, akonáhle pominie dôvod ich získania. Pre osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a dáta zaslané e-mailom sa jedná o prípad, keď príslušná konverzácia s užívateľom skončila. Konverzácia je ukončená, keď je možné z okolností vyvodiť, že obsah bol objasnený. Ďalšie osobné údaje zozbierané počas procesu odosielania budú vymazané najneskôr po uplynutí siedmich dní od xxxxx. IX. Používanie cookies a integrácia externých obsahov Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka pre Vás vytvorená čo najpríjemnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú rozpoznanie užívateľa a analýzu jeho používania našich webových stránok. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa automaticky odstráni z pevného disku po skončení relácie prehliadača (“session cookies”). Session cookies sú napríklad potrebné, aby vám ponúkli funkciu nákupného košíka na viacerých stránkach. Okrem toho používame aj súbory cookies, ktoré zostanú na pevnom disku nad rámec relácie. Pri ďalšej návšteve je automaticky rozpoznané, že ste už navštívili naše stránky a aké zadanie a nastavenie preferujete. Tieto cookies sa používajú najmä na to, aby naša ponuka bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme pomocou cookies nasledovné údaje: Dátum a čas zobrazenia Názov zobrazenej stránky Session-ID Adresa URL (východzia adresa URL, z ktorej ste prišli na webovú stránku bontec) Prenesené množstvo dát Použitý prehliadač a jeho verzia Váš prehliadač je možné nastaviť tak, aby súbory cookies boli vytvorené iba s vašim súhlasom alebo všeobecne odmietnuté. Upozorňujeme však, že bez cookies sú webové stránky obmedzené alebo sú nepoužiteľné.   X. Používanie súborov cookie Na vytvorenie ponuky podľa vašich predstáv používame súbory cookie a podobné technológie, ako napr. pixely, tagy alebo beacon („cookies“). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu vášho využívania našej webovej stránky. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, je po ukončení relácie v prehliadači automaticky vymazaná z vášho pevného disku (tzv. dočasné súbory cookie alebo session cookies). Dočasné súbory cookie sú potrebné napríklad na to, aby sme vám funkciu nákupného košíka mohli poskytnúť na viacerých stránkach. Okrem iného používame aj také súbory cookie, ktoré zostávajú na vašom pevnom disku aj po ukončení relácie („perzistentné cookies“). Pri ďalšej návšteve automaticky rozpoznáme, že ste už naše stránky navštívili a vieme, ktoré záznamy a nastavenia uprednostňujete. Tieto súbory cookie slúžia predovšetkým na to, aby bola naša ponuka prístupnejšia pre používateľa, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie, ktoré používame, nájdete v našich nastaveniach súborov cookie. Tu nájdete informácie o poskytovateľoch súborov cookie, účeloch používania týchto súborov, spracovaných kategóriách údajov, právnych predpisoch týkajúcich sa spracovania údajov v súvislosti s používaním súborov cookie, dobe a miestach uloženia údajov, na ktorých sa údaje spracovávajú. XI. Poskytovanie údajov tretím krajinám Pokiaľ sprostredkujeme alebo poveríme spracovateľa objednávok (napr. USA) vašimi osobnými údajmi v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), uplatníme zákonom požadované normy a bezpečnostné mechanizmy. Dosiahneme to napr. dohodou tzv. štandardnými zmluvami EÚ. V prípade ďalších informácií týkajúcich sa našich používaných bezpečnostných mechanizmov nás, prosím, kontaktujte, ako je uvedené v bode 1. XII. Využitie služieb internetovej analýzy Google Analytics Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ( “Google”), Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa súbory cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na našich webových stránkach sme aktivovali anonymizáciu IP adresy tak, aby vaša IP adresa bola spoločnosťou Google skrátená vopred v rámci členských štátov Európskej únie (“Únia”) alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa zaslaná na server Google v USA a až tam skrátená. Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom zastúpení, aby pre nás posúdila používanie webových stránok, zostavila správy o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookies a dáta súvisiace s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete dostupný plugin prehliadač: tu. VLOŽIŤ ODKAZ Použitie cookies a externých obsahov pre marketing/reklamu Ďalej využívame cookies pre marketingové a propagačné účely, aby sme na báze analýzy správania používateľov pri surfovaní boli schopní vyvodiť závery o ich záujmoch a potrebách a mohli segmentovať používateľa s rovnakými alebo podobnými záujmami a potrebami (cieľové skupiny). V nadväznosti na to sa dá reklamu cielene použiť pre užívateľov priradené ku konkrétnej cieľovej skupine (targeting). Tieto cookies sa navyše používajú na riadenie početnosti zobrazenia reklám (najmä k ich obmedzeniu) a meranie vplyvu, obzvlášť efektívnosti, kampaní. Cez reklamné siete môže tiež nastať používanie cookies tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s ich službami. Tieto súbory cookies zisťujú, či používateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú informácie tretej strane, kde môžu byť prepojené s funkciami poskytovanými inými organizáciami. Okrem toho špeciálne cookies umožňujú aktivovanie reklamy užívateľom sociálnych sietí. Informácie získané pomocou cookie konverzie sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií. Zistíme celkový počet používateľov, ktorí klikli na jednu z našich reklám a boli presmerovaní na stránku so sledovaním konverzií. Osobná identifikácia týchto užívateľov však nie je možná. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa o cielenú reklamu a analýzu pôsobenia a účinnosti tejto reklamy. Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať na spracovanie vašich osobných údajov v súlade s čl. 21 ods. 1 Nariadenia. Ukladaniu cookies môžete zabrániť výberom príslušných technických nastavení softvéru prehliadača. Prípadne však nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. V dôsledku toho nebudete zahrnutí do štatistiky o sledovaní konverzie. Google používa na vykonanie analýzy webových stránok cookies, ktoré sú základom pre vytváranie záujmovo orientovaných reklám. Súbory cookies slúžia na zaznamenávanie návštev na webe a anonymných údajov o používaní webových stránok. Nedochádza k ukladaniu žiadnych osobných údajov o návštevníkoch webových stránok. Ak navštívite inú webovú stránku v reklamnej sieti Google, zobrazia sa reklamy, ktoré pravdepodobne obsahujú predtým hľadané oblasti produktov a informácií. Spracúvanie prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa cielene sa zamerať na návštevníkov webových stránok zobrazením prispôsobených reklám založených na záujmoch návštevníkov webových stránok poskytovateľa, ak navštívi iné webové stránky v reklamnej sieti Google. Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať na spracovanie vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 ods. 1 Nariadenia. Používanie cookies zo strany Google môžete trvale deaktivovať podľa nižšie uvedeného odkazu a stiahnutím a inštaláciou nasledovného súboru:    https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk Prípadne môžete súbory cookies deaktivovať prostredníctvom tretej strany tak, že navštívite deaktivačnú stránku iniciatívy Network Advertising na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a vykonáte tu uvedené ďalšie informácie. Ďalšie informácie o remarketingu Google a zásadách ochrany osobných údajov nájdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk Vlastný zoznam zákazníkov (Customer Match) V našich reklamách na Googli a Facebooku používame vlastný zoznam zákazníkov, vrátane “podobného publika” a remarketingu. Na použitie zoznamu zákazníkov sa zoznamy šifrovaných užívateľských dát (napr. E-mailové adresy) nahrávajú do reklám Googlu alebo Facebooku. Po nahratí systém skontroluje, ktoré dáta sú už známe a umiestni týchto používateľov do zoznamu. Po vytvorení zoznamu zákazníkov sa šifrované zákaznícke dáta automaticky vymažú. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií. Tak sa dozvieme celkový počet používateľov, ktorí klikli na jednu z našich reklám a boli presmerovaní na stránku s príznakom sledovania konverzií. Neprijímame však informácie, ktoré by osobne identifikovali užívateľa. Spracúvanie sa uskutočňuje na základe článku. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa o cielenú reklamu a analýzu vplyvu a účinnosti tejto reklamy. Máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať na spracovanie vašich osobných údajov v súlade s čl. 21 ods. 1 Nariadenia. Ukladaniu cookies môžete zabrániť výberom vhodných technických nastavení softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že prípadne nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Do štatistík meraní konverzií nebudete zahrnutí. Používanie Facebook pixelov Na týchto stránkach používame Facebook pixel spoločnosti Facebook, sociálnej mediálnej siete spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Kód implementovaný na tejto stránke môže vyhodnotiť správanie návštevníkov, ktorí prišli na túto stránku z reklamy na Facebooku. To možno využiť na zlepšenie reklám na Facebooku a tieto dáta zhromažďuje a ukladá Facebook. Zhromaždené údaje nie sú pre nás viditeľné, ale sú užitočné v rámci reklamných inzerátov. Používaním Facebook pixelov sú nastavené tiež cookies. Užívaním Facebook pixelov je návšteva tejto stránky nahlásená Facebooku, takže návštevníci uvidia na Facebooku zodpovedajúce reklamy. Pokiaľ máte účet na Facebooku a ste prihlásení, bude návšteva tohto webu priradená vášmu užívateľskému kontu na Facebooku. Ak chcete zistiť, ako sa Facebook pixel používa pre reklamné kampane, navštívte stránku: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Pokiaľ ste prihlásení na Facebooku, môžete zmeniť svoje nastavenie pre zobrazenie reklám na Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Viac informácií k zásade používania dát na Facebooku nájdete na adrese: https://sk-sk.facebook.com/policy.php Technicky sa používajú hlavne tzv. “cookies” a “web beacons” na zhromažďovanie nasledujúcich informácií: ktoré stránky sú navštívené, kedy, ako často a v akom poradí, ktoré produkty sú vyhľadávané, na ktorých odkazoch, príp. na ktoré ponuky sa kliká a ktoré objednávky sa uskutočňujú. Ak si neželáte, aby sme takto zhromažďovali a používali informácie o vašom používaní týchto stránok, môžete proti tomu namietať prostredníctvom nasledujúceho odkazu (tzv. „Opt-out“): https://www.trbo.com/opt-out/. Pre tento účel je pre vás nastavený zodpovedajúci súbor cookies pre odhlásenie, ktorý neobsahuje žiadne dáta vhodné pre sledovanie, ale umožňuje iba rozpoznať vašu námietku proti zberu dát, takže sledovanie sa nevykonáva. Dbajte prosím na to, že odstránením všetkých súborov cookie budú odstránené aj cookies pre odhlásenie. Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov je článok. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. XIII. Využitie sociálnych pluginov  Facebook Naše webové stránky používajú tzv. sociálne pluginy („pluginy“) sociálne siete Facebook prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook alebo doplnkom „Social Plug-in of Facebook“ alebo „Facebook Social Plugin“. Prehľad pluginov Facebook a ich vzhľad nájdete tu: //developers.facebook.com/docs/plugins. Ak navštívite jednu z našich webových stránok, ktorá obsahuje taký plugin, bude váš prehliadač pripojený priamo na servery Facebooku. Obsah pluginu je prenášaný cez Facebook priamo do vášho internetového prehliadača a integrovaný do webovej stránky. Prostredníctvom tejto integrácie obdrží Facebook informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na príslušnú stránku našich webových stránok, a to aj v prípade, že nemáte profil na Facebooku alebo nie ste prihlásený na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) budú vaším prehliadačom odovzdané priamo na server Facebooku v USA a tam uložené. Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook okamžite priradiť návštevu na našej webovej stránky k vášmu profilu na Facebooku. Ak komunikujete s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo “Páči sa mi” alebo zanecháte komentár, budú tieto informácie tiež prenesené priamo na server Facebooku a tam sa uložia. Informácie budú tiež zverejnené na vašom profile na Facebooku a zobrazené priateľom na Facebooku. Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany Facebooku, ako aj vaše práva v tomto smere a nastavenie možností ochrany vášho súkromia možno nájsť v používaní osobných údajov Facebooku: //www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby Facebook priamo priradil údaje zhromaždené na našich webových stránkach k vášmu profilu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Facebooku. Môžete úplne zabrániť načítaniu pluginov Facebooku pomocou doplnkových nastavení pre váš prehliadač, napr. Pomocou “Facebook Blocker”. Twitter Na našich stránkach sú zahrnuté funkcie služby Twitter. Tieto vlastnosti poskytuje Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používaním Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ budú navštevované webové stránky prepojené s vaším účtom služby Twitter a zdieľané s ostatnými užívateľmi. Tieto dáta sú tiež odovzdané Twitteru. Upozorňujeme, že my ako poskytovateľ webových stránok nepoznáme obsah prenášaných dát a ich používanie zo strany Twitteru. Ďalšie informácie nájdete v ochrane osobných údajov Twitteru. Svoje nastavenie ochrany osobných údajov na Twitteru môžete zmeniť v nastavení účtu. Instagram Na našich webových stránkach používame funkcie sociálneho média Instagram firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Funkciou vkladania obsahov Instagramu (funkcia Embed) môžeme zobrazovať obrázky a videá. Zobrazením stránok, ktoré používajú tieto funkcie, sú dáta (IP adresa, dáta o prehliadači, dátum, čas, cookies) prenášané na  Instagram, uložené a vyhodnocované. Pokiaľ máte účet na Instagrame a ste prihlásení, budú dáta priradené k Vášmu osobnému účtu a údajom uložených v ňom. Zásady ochrany osobných údajov a informácie o tom, ktoré údaje Instagram zhromažďuje a ako ich používa, nájdete na: https://help.instagram.com/519522125107875.   Pinterest Na našich webových stránkach používame tlačidlá a aplikáciu widgets sociálneho média Pinterest, Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Zobrazením stránok, ktoré používajú tieto funkcie, sú dáta (IP adresa, údaje o internetovom prehliadači, dátum a čas, cookies) prenesené na Pinterest, uložené a vyhodnocované. Zásady ochrany osobných údajov a informácie o tom, ktoré údaje Pinterest zhromažďuje a ako ich používa, nájdete na: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy. XIV. Používanie služieb pre zákazníkov a ďalšie externé služby Mapy Google Na našich webových stránkach používame Mapy Google od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používaním funkcií týchto máp sú údaje odovzdané spoločnosti Google. Pokiaľ vás zaujíma, aké údaje Google zhromažďuje a na čo sa tieto údaje používajú, navštívte stránku: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Doba uchovania: Zhromaždené údaje budú vymazané, hneď ako budú zaznamenané a spracované všetky dôležité informácie. Odvolanie a vypnutie: Súbory cookies môžu byt trvalo zakázané prostredníctvom nastavení internetového prehliadača a cookies môžu byt kedykoľvek zmazané. Nastavenie sledovania je možné spravovať pomocou nástrojov. XV. Práva dotknutej osoby Pokiaľ sú spracúvané Vaše osobné údaje, ste dotknutá osoba v zmysle článku 4 bod 1 Nariadenia a máte voči prevádzkovateľovi nasledovné práva:

 1. Právo na informácie

Môžete si od prevádzkovateľa vyžiadať potvrdenie, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracovávame. Pokiaľ takéto spracovanie je k dispozícii, môžete od prevádzkovateľa požadovať správu o týchto informáciách: (1) účely, na ktoré sú osobné údaje spracúvané; (2) kategórie dotknutých osobných údajov; (3) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; (4) predpokladaná doba uchovávania vašich osobných údajov alebo, ak nie je možná konkrétna informácia, kritériá pre určenie doby uloženia; (5) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; (6) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; (7) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; (8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Máte právo požadovať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje prevedené do tretej krajiny medzinárodnej organizácii. Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. Právo na opravu

Máte voči prevádzkovateľovi právo na opravu a / alebo doplnenie, ak spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí vykonať opravu bezodkladne.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (1) ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (2) spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (3) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracúvania, ale vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (4) ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Pokiaľ bolo obmedzenie spracúvania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, budete prevádzkovateľom informovaní pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Môžete od prevádzkovateľa požadovať vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (1) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali. (2) ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. (3) ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia. (4) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne. (5) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. (6) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa článku 17 ods. 1 Nariadenia je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Právo na výmaz sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné (1) je spracúvanie potrebné; (2) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; (3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; (4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo (5) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Právo na informácie

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 1. Prenosnosť údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: (1) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a (2) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.   Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. Právo vzniesť námietku

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietky proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete ako dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 1. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

 1. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, pokiaľ je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, (2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) založené na Vašom výslovnom súhlase. V prípadoch uvedených v bode (1) a (3) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Rozhodnutia uvedené vyššie sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Nariadenia a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 1. Právo podať sťažnosť orgánu dozoru

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/. XVI. Ankety a prieskumy Ankety a prieskumy (ďalej len „prieskumy“), ktoré sú vykonávané nami, budú vyhodnocované anonymne. Osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie prieskumov a ich technickú realizáciu (napr. spracovanie IP adresy za účelom zobrazenia prieskumu v prehliadači používateľa alebo možnosť obnovenia prieskumu pomocou dočasného súboru cookie – relácia cookie), alebo keď k tomu používatelia poskytli súhlas. Informácie k právnemu rámcu: Pokiaľ požiadame účastníkov o súhlas so spracovaním ich údajov, ide o právny základ pre spracovanie, v opačnom prípade spracovanie údajov účastníkov vychádza z nášho záujmu vykonať objektívny prieskum. Druhy spracovávaných údajov: kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo), údaje o obsahu (napr. údaje v online formulároch), údaje o používání (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu), meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresa). Dotknuté osoby: komunikační partneri, používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb). Účely spracovania: kontaktné otázky a komunikácie, priamy marketing (napr. e-mailom alebo poštou), tracking (napr. záujmy, správanie, používanie cookies), spätná vazba (napr. zaznamenávanie spätnej väzby prostredníctvom online formulára). Právny základ: súhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), oprávnené záujmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).   Formulár odvolania spracovania osobných údajov nájdete TU

Späť do obchodu