Obchodné podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Obchodné meno: BONTEC, s.r.o. Sídlo: Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov IČO: 48 279 447 DIČ: 2120116911 IČ DPH: SK2120116911 Zastúpená: Mgr. Marek Smoleň – konateľ Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo: 31860/P

(ďalej len „BONTEC“ alebo “predávajúci”), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.bontec.sk ako elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho: email: obchod@bontec.sk Mob. +421 919 073 760 email: sluzby@bontec.sk Mob. +421 908 851 410 Kontaktné osoby pre elektronický obchod: Riaditeľ spoločnosti – konateľ: Mgr. Marek Smoleň Tel: +421 908 377 342, e-mail: bontec@bontec.sk Vedúci kuchynského a nábytkového štúdia: Ing. Róbert Ozoroczy Tel: +421 919 073 760 e-mail: obchod@bontec.sk Bankové spojenie: IBAN: SK40 0200 0000 0038 6234 7458, VÚB, a.s., Bratislava Adresa sídla spoločnosti: BONTEC, s.r.o.., so sídlom Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, Prevádzka a korešpondenčná adresa: BONTEC, s.r.o., so sídlom Přerovská 4109, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, E-mail: obchod@bontec.sk Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 051/772 15 97 fax č. 051/772 15 96 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Preambula

 1. BONTEC, s.r.o. garantuje vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám všetky práva dané právom Slovenskej republiky, najmä:

 1. zákonom číslo : 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení,

 2. zákonom číslo : 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení

 3. zákonom číslo : 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 4. zákonom číslo : 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 5. zákonom číslo : 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.

 6. zákonom číslo : 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

 7. akýmkoľvek iným v čase uzatvorenia obchodu platným právnym predpisom o právach spotrebiteľa.

 1. BONTEC, s.r.o. informuje spotrebiteľov o nasledovných možnostiach nákupu tovaru:

A/ BONTEC, s.r.o. je slovenský výrobca a predajca u ktorého si spotrebiteľ môže tovar objednať a zakúpiť priamo v jeho kamenných predajniach, alebo prostredníctvom jeho e-shopu: www.bontec.sk. Spotrebiteľ vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou na základe spotrebiteľských zmlúv:

 1. Kúpna zmluva, v prípade priameho nákupu už vyrobeného tovaru, alebo

 2. Zmluva o dielo, v prípade objednania tovaru, ktorý sa vyrobí podľa požiadaviek zákazníka.

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinností súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.bontec.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“), pokiaľ sa výslovne nedohodnú na odchylnej úprave.

2. Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

3. Tieto VOP sú prístupné v e-shope na internetovej stránke www.bontec.sk a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 3. Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

 4. Obchodom sa rozumie internetový obchod (e-shop), prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

 5. Tovar sú všetky tovary zverejnené na stránkach E-shopu.

 6. Objednávka znamená Spotrebiteľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP. Objednávka je Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj Tovarov. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 7. Klient plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom E-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

 8. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovary.

Článok III

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

 2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru (ktorá môže byť predĺžená o nevyhnutne potrebný čas v prípade výskytu okolností, ktoré predávajúci nezavinil a ktoré majú za následok objektívnu nemožnosť dodania tovaru v čase uvedenom v potvrdenej objednávke), názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

 5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

 6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

  1. hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

  2. obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a na úvodnej strane týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  3. telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a úvodnej strane obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval na úvodnej strane týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

  6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  8. poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. X a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. X týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. XI týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  13. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  14. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie, alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  15. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  16. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

  17. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Článok IV

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v ponuke e-shopu sú čerpané z informačnej databázy dodávateľa a verejne prístupných zdrojov výrobcov tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo na možné technické úpravy, ktoré neovplyvňujú obvyklé použitie a deklarovaných rozmerové a úžitkové vlastnosti zobrazených tovarov. Farebné zobrazenie odtieňov tovaru na monitore nemusí byť vnímane rovnako ako v skutočnosti. Zobrazenie farieb je okrem iného závislé aj na kvalite a kalibrácii použitého zobrazovacieho zariadenia.

 2. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených na stránke www.bontec.sk platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 3. BONTEC si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke e-shopu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia ako uvedená v ponuke e-shopu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom “Potvrdenie objednávky” sa považuje za dodávateľov návrh novej kúpnej zmluvy s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 4. Pri nákupe prostredníctvom elektronického obchodu nie je možné uplatnenie iných ako na stránke www.bontec.sk uvedených zliav; zľavy uvedené v sekcii „Výpredaj, a/alebo Akcie“ navigačného menu elektronického obchodu nie sú týmto dotknuté.

 5. Ak má predávajúci v zmysle platnej právnej úpravy povinnosť uvádzať pri predaji samostatne aj Recyklačný poplatok pre elektrozariadenia, prípadne iné s predajom súvisiace poplatky, sú takéto poplatky uvedené samostatne pri každom dotknutom tovare a prípadne na dokladoch o predaji spôsobom uvedeným v zákone.

Článok V

Objednanie tovaru

 1. Objednávka tovaru bude akceptovaná len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky e-shopu a zároveň bude obsahovať minimálne nižšie uvedené údaje:

 1. meno a priezvisko, alebo obchodné meno b/ adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, c/ adresu dodania na území Slovenskej republiky,

 1. informáciu či si spotrebiteľ bude objednávať aj voliteľné služby alebo či bude požadovať osobný odber tovaru,

 2. telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),

 3. pri objednávke právnickej osoby sa musí uviesť aj obchodné meno, IČO a DIČ a IČ pre DPH , ak je pridelené,

 4. druh, množstvo a cenu tovaru.

 1. Tovar z katalógu e-shopu si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v navigačnom menu elektronického obchodu. Odoslanie objednávky je podmienené vyplnením identifikačných a kontaktných údajov o kupujúcom, požiadavky na miesto dodania na území Slovenskej republiky – ak si spotrebiteľ samostatne objedná niektorú voliteľnú službu, udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu platnej právnej úpravy a týchto VOP, potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a dohodou o dodacej lehote na tovar.

 2. Po doručení bude objednávka spracovaná a dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu o prijatí objednávky, ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje realizácia objednávky a ani nie je uzatvorená kúpna zmluva, či zmluva o voliteľnej službe / službách. Na uvedenú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Článok VI

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Článok VII

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,

 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Článok VIII

Platobné podmienky

 1. Kúpnu cenu za tovar, ak boli uzatvorená prostredníctvom elektronického obchodu ( ďalej len „celková cena“), je kupujúci ( zákazník ) povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie, z ktorých si zvolí:

 1. v hotovosti resp. platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru,

 2. bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet dodávateľa pred dodaním tovaru,

 3. platobnou kartou pri nákupe prostredníctvom internetu pred dodaním tovaru,

 1. Aktuálne platobné možnosti sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Dostupné spôsoby platby môžu závisieť na zvolenom spôsobu doručenia, alebo produktu. Dostupné spôsoby platby sa môžu zmeniť, ak sa súčasne zadá niekoľko objednávok, najmä z dôvodu produktov, na ktoré sa vzťahujú.

 2. Vyúčtovanie elektronických platieb a platobných kariet sa robí podľa voľby zákazníka prostredníctvom autorizovaných služieb.

 3. Až do okamihu uhradenia úhrady kúpnej ceny spotrebiteľom nie je BONTEC povinný spotrebiteľovi tovar vydať a týmto konaním sa ako dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Článok IX

Dodacie podmienky

 1. Pokiaľ v spotrebiteľskej zmluve nie je uvedené inak, je miestom dodania tovaru miesto uvedené v potvrdenej elektronickej objednávke. Miesto dodania musí byť na území Slovenskej republiky. Záväzok dodať tovar je splnený tým, že BONTEC:

 1. riadne zabalí a umožní kupujúcemu s tovarom v mieste dodania nakladať. (Ak kupujúci neuzatvoril zmluvu o preprave s externým dodávateľom takejto služby, nakládku tovaru a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo), alebo

 2. odovzdá tovar na prepravu externému dodávateľovi takejto služby, ak má kupujúci uzatvorenú zmluvu na realizáciu takejto služby súvisiacej s predaným tovarom s takýmto subjektom.

 1. BONTEC je povinný dodať tovar až po tom, ako spotrebiteľ v plnej výške uhradí jeho cenu.

 2. BONTEC spolu s tovarom doručí spotrebiteľovi aj s ním súvisiace doklady najmä:

 1. faktúru (ktorá je zároveň dodacím listom),

 2. príjmový pokladničný doklad, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu v hotovosti,

 3. dokumentáciu k tovaru vyžadovanú platným právom,

 4. písomnú informáciu v zmysle § 6 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Spotrebiteľ je oprávnený a povinný prevziať tovar v mieste dodania až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 2. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru, alebo ak si tento tovar neprevezme, tak okamihom, kedy mu BONTEC umožní nakladať s tovarom.

 3. BONTEC je oprávnený, ak spotrebiteľ súhlasí, dodať tovar aj pred termínom stanoveným v spotrebiteľskej zmluve, ak termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň 3 dni pred predčasným dodaním tovaru.

Článok X

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok (pridať odkaz na reklamačné podmienky Dokument Odstúpenie od zmluvy nájdete TU). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

 4. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 6. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

 7. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 9. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 10. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

 11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:

 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

 2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

 • poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

 1. Ustanovenia článku X týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 2. Pokiaľ Kupujúci nevyužije svoje právo podľa bodu 2 a 3 článku X týchto obchodných podmienok v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy, ponúka predávajúci kupujúcemu možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia nepoužitého tovaru až do 60 dní po prevzatí tovaru. Uvedené sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v demonte a následne zmontovaný, zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Predávajúci v takom prípade vyžaduje, aby tovar bol v originálnom a nepoškodenom obale, nerozbalený, nepoužívaný a kompletný. Toto ustanovenie bodu 10.18 platí výlučne pre objednávky spotrebiteľov realizované v termíne od 1.12.2017 a nie je možné ho aplikovať spätne pred uvedeným dátumom.

 3. BONTEC je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Spotrebiteľ riadne a včas neuhradí kúpnu cenu, alebo riadne a včas neprevezme dodaný tovar a to písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spotrebiteľovi:

 1. doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo b/ elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

Článok XI

Záručná doba a reklamačné konanie

 1. Na zodpovednosť za vady tovaru a záruku za akosť sa vzťahujú platné právne predpisy. BONTEC poskytuje štandardnú záručnú dobu na ním vyrobený a dodaný tovar v zákonom stanovenej dobe 24. mesiacov počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

 2. Záručná doba 24. mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 3. BONTEC môže v prípade ním určených tovarov spotrebiteľovi poskytnúť predĺženú záručnú dobu avšak výlučne iba vtedy, ak sú splnené kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

 1. je to výslovne uvedené v uzatvorenej spotrebiteľskej zmluve / objednávke,

 2. prepravu a montáž tovaru vykoná predávajúci alebo Autorizovaný servisný partner predávajúceho,

 3. súčasťou montáže tovaru bude osadenie vstavaných spotrebičov a drezu, ako aj výrez pracovnej dosky na drez a varný panel.

 1. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej prepravy, manipulácie, neodbornej montáže, alebo nesprávnym používaním tovaru spotrebiteľom.

 2. Reklamácia, ktorou spotrebiteľ uplatní zodpovednosť za vady výrobku, práva a povinnosti spotrebiteľov a konkrétny postup pri zabezpečení efektívneho vybavovania prípadných reklamácii, vád tovaru zakúpeného od BONTEC-u, sa spravuje REKLAMAČNÝM PORIADKOM (pridať odkaz na reklamačné podmienky Dokument REKLAMAČNÝ PORIADOK nájdete TU), ktorý je verejne prístupný v sídle spoločnosti, na internetovej stránke: www.bontec.sk a spotrebiteľ je s ním oboznamovaný individuálne pri každom obchodnom prípade.

Článok XII

Spracovanie a ochrana osobných údajov.

 1. BONTEC zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom:

 1. splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených spotrebiteľských zmlúv, a/alebo

 2. splnenia záväzkov vyplývajúcich z obsahu uzatvorených zmlúv o voliteľnej službe / službách medzi spotrebiteľom a externým poskytovateľom takejto služby a/alebo

 3. za účelom realizácie zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a subjektami poskytujúcimi finančné služby.

 1. BONTEC zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom v rozsahu: meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely.

 2. V prípade, že si spotrebiteľ vyžiada zasielanie informácií o ponuke tovaru, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na ním uvedenú elektronickú poštovú adresu (e-mail). O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu.

 3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho podpis na spotrebiteľskej zmluve / objednávke / iných dokumentoch súvisiacich s ním zakúpeným tovarom potvrdzuje, že uvedené dokumenty si prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. V prípade spotrebiteľa mladšieho ako 16 rokov je potrebný podpis / súhlas jeho zákonného zástupcu.

 4. Spotrebiteľ prehlasuje, že bol predávajúcim poučený a riadne oboznámený s podstatou obsahu:

 • zákona číslo: 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

 • zákona číslo: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – General Data Protection Regulation

 • Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov a s vedomím jeho zmyslu a účelu udeľuje BONTEC, s.r.o. ako prevádzkovateľovi súhlas zo spracovaním všetkých osobných údajov, pre všetky prípady, v ktorých sa osobné údaje nespracúvajú na základe iného právneho titulu, (napr. GDPR, osobitných zákonov a vykonávacích predpisov alebo individuálnych súhlasov) ktoré poskytol a poskytne v rámci realizácie práv a povinností s ním uzatvorenej spotrebiteľskej zmluvy najmä pre účely:

 • vypracovania spotrebiteľskej zmluvy / objednávky a všetkej potrebnej sprievodnej dokumentácie,

 

 • poskytnutie údajov spotrebiteľom vybraným spolupracujúcim subjektom, najmä externým Autorizovaným servisným partnerom a spoločnostiam poskytujúcich finančné služby za účelom plnenia ich zákonných a zmluvných povinností,

 

 • fakturácie dodaného tovaru a služieb a účtovné spracovanie potrebnej dokumentácie,

 

 • realizácie vernostného programu, informovanie spotrebiteľa a reklamné a marketingové účely predávajúceho,

 

 • pre akékoľvek potrebné účely súvisiace s uzatvorenou spotrebiteľskou zmluvou,

 

 • v informačnom systéme, spisoch, elektronických zariadeniach a korešpondencii predávajúceho a

 

 • akoukoľvek potrebnou formou voči potrebným príjemcom, na akomkoľvek mieste a štáte a na neurčitý čas.

 

 1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

 3. Predávajúci zabezpečí primeranú ochranu osobných údajov a bude ich spracúvať v súlade s platnou právnou úpravou počas celej doby uschovávania a likvidácie údajov podľa jej interných a archivačných pravidiel.

 4. Spotrebiteľ má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať, požadovať prístup k jeho osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a môže realizovať práva sám, prostredníctvom zodpovednej osoby alebo dozorného orgánu štátu v zmysle platného práva.

 5. Pre informácie o tom, ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami používaniacookies, dokument o tom ako používame Cookies nájdete TU. (pridať odkaz)

Článok XIII

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

 2. Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 4. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

 5. V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

 6. Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

 2. V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo sa už Tovar nevyrába.

 3. Svojou ponukou Služieb a Tovarov vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

 4. Objednaním Tovaru, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.bontec.sk /obchodne-podmienky/.

 5. Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy hradí Kupujúci.

 6. Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

 7. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 8. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

Príloha č. 1

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(vzorový formulár)

(vyplní kupujúci)

KUPUJÚCI

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………….

Ulica a číslo: …………………………………………………………………………….

Mesto: …………………………………………………………………………….

PSČ*: …………………………………………………………………………….

Tel. kontakt: …………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………….

PREDÁVAJÚCI

Obchodné meno: BONTEC, s.r.o. Sídlo: Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov IČO: 48 279 447 DIČ: 2120116911 IČ DPH: SK2120116911 Zastúpená: Mgr. Marek Smoleň – konateľ Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo: 31860/P

 1. Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej:

 • kúpnej zmluvy

 • zmluvy o poskytnutí služby – montáže

 1. Predmet zmluvy bol Tovar zakúpený:

 • osobne v predajni ………………………………………., výdajňa …………………………………………..

 • prostredníctvom internetovej stránky ……………………………………………………………………..

 1. Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo: …………………………. zo dňa: ……………………

 1. Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia): ………………….. číslo faktúry: ………………………

 1. Žiadam preto o vrátenie:

– plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

– čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 • doplňte názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy): ………………………………………………………………………………

 1. Požadovaná hodnota k vráteniu: ………………………………

Požadovanú sumu mi vráťte:

 • poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

 • prevodom na účet IBAN a SWIFT : ………………………………………………………………………..

 1. K tomuto odstúpeniu od kúpnej zmluvy prikladám:

 • Tovar, ak je predmetom odstúpenia

 • Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia Tovar)

 1. Ak Tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný Tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto Tovaru.

 1. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať Tovar Predávajúcemu.

V ………………………….. dňa ………………………….

……………………………………..

podpis Kupujúceho

*: hodiace sa zaškrtnúť krížikom

……………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMÁCIE PRE PREDÁVAJÚCEHO

(vyplní Predávajúci)

Podanie odstúpenia dňa: ………………………………………………………

Doručenie odstúpenia dňa: ………………………………………………………

Doručenie tovaru dňa: ………………………………………………………

Dátum vrátenia peňazí: ………………………………………………………

Interné číslo odstúpenia: ………………………………………………………

V ………………………….. dňa ………………………….

……………………………………..

podpis Predávajúceho

resp. poverenej osoby Predávajúceho

Príloha č. 2

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti u Predávajúceho

spôsobom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou

Všeobecných obchodných podmienok.

KUPUJÚCI Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………. Dodacia adresa: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Fakturačné údaje: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Mobil: …………………………………………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………………………………………………….

PREDÁVAJÚCI

Obchodné meno: BONTEC, s.r.o. Sídlo: Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov IČO: 48 279 447 DIČ: 2120116911 IČ DPH: SK2120116911 Zastúpená: Mgr. Marek Smoleň – konateľ Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo: 31860/P

Špecifikácia Tovaru podľa Objednávky – Kúpnej zmluvy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dôvod reklamácie:

 došiel iný ako objednaný Tovar

 • špecifikácia Tovaru, ktorý ste obdržali namiesto objednaného Tovaru: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 reklamácia poškodeného Tovaru

 • dodaný Tovar má túto vadu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 reklamácia Tovaru, na ktorom sa vyskytla vada po/ počas používania

 • vada, ktorá sa vyskytla pri používaní Tovaru:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum uzavretia objednávky: ……………………………………

Dátum zistenia vady: ……………………………………

Dátum uplatnenia reklamácie: ……………………………………

Dôvod(y), pre ktorý(é) nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

V ………………………….. dňa ………………………….

……………………………………..

podpis predávajúceho

resp. poverenej osoby Predávajúceho

Predávajúcim resp. poverenou osobou Predávajúceho podpísaný Reklamačný formulár slúži ako Potvrdenie o uplatnení reklamácie pre Spotrebiteľa (Kupujúceho).

———————————————————————————————————————-

VYJADRENIE PREDÁVAJÚCEHO

Na základe vyššie uvedených informácii sme prijali Vašu reklamáciu Tovaru. Vami uplatnená reklamácia:

 • bola uznaná

 • nebola uznaná

na základe odborného posúdenia* ………………………………… zo dňa ………………………….. .

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamácia bola doručená dňa: ……………………………………

Reklamácia bol vybavená (alebo zamietnutá) dňa: ……………………………………

Reklamáciu vybavoval: Meno a priezvisko: ………………………………………………………………….. Kontakt/ e-mail: ………………………………………………………………………

V ………………………….. dňa ………………………….

……………………………………..

podpis Predávajúceho

resp. poverenej osoby Predávajúceho

Predávajúci vypĺňa len ako bolo vyhotovené odborné posúdenie

Späť do obchodu